روز خوب بورسی حپارسا

در معاملات روز شنبه مورخ 1401/10/10 بازار سرمایه نماد حپارسا سومین نماد در شاخص فروش حقوقی به صف خرید و پنجمین نماد بازار در شاخص خرید حقیقی ها بوده و برترین شرکت در بین گروه شرکت های حمل و نقل بوده است که نشان دهنده اقبال و اعتماد سهامداران حقیقی به سهم و این شرکت بوده است.