آزمون دوره مقدماتی ویژه سرپرستان شعب – سری ب

مدت زمان
20 دقیقه
شرکت در آزمون
1
سوالات
20