پروژه های انجام شده

خرید 700 دستگاه واگن 547 هزاری رومانی- آلمانی

خرید 400 دستگاه واگن 543 هزاری روسی

خرید 100 دستگاه واگن مخزندار

X