1
 • 1

  خشکی دوران –  حرکت معمولی تر واگن

 • 2

  آزادی دوران – حرکت سخت ترواگن

 • 3

  آزادی دوران  –  تسهیل حرکت واگن در قوسها 

 • 4

  خشکی دوران – حرکت واگن در مسیرها