1
 • 1

  تنظیم فاصله کفش تا چرخ  – دو طرفه عمل نمودن خودکار ترمز روسی

 • 2

  تنظیم فاصله اهرمهای ترمز – دو طرفه عمل نمودن خودکار ترمز کنور

 • 3

  تنظیم فاصله کفش تا چرخ  – دو طرفه عمل نمودن خودکار ترمز کنور

 • 4

  تنظیم فاصله بالشتکها تا شاسی – دو طرفه عمل نمودن خودکار ترمز روسی