1
 • 1

  اداره ناوگان،  گروه مسافری،  اداره سیروحرکت،  گروه ارتباط وعلائم الکتریکی

 • 2

  اداره ناوگان،  اداره سیروحرکت،  گروه مسافری،  گروه بازرگانی وبازاریابی

 • 3

  اداره منابع انسانی ورفاه، واحد آموزش، اداره سیروحرکت

 • 4

  گروه نظارت خط وسازه های فنی، گروه نظارت ساختمان وتأسیسات، اداره امور مالی واموال