1
 • 1

  دارای تشکیلات درجه دو بوده و تعدّد خطوط و میزان فعالیتهای عملیاتی درآنها بیشتر از سایر ایستگاه های بین راهی می باشد

 • 2

  دارای تشکیلات درجه یک بوده و میزان فعالیتهای عملیاتی درآنها کمتر از سایر ایستگاه های تشکیلاتی می باشد

 • 3

  دارای تشکیلات درجه یک بوده و تعدّد خطوط و میزان فعالیتهای عملیاتی درآنها بیشتر از سایر ایستگاه های تشکیلاتی می باشد

 • 4

  هیچکدام