1
 • 1

  دايره اي شکل – بعلاوه با حرکت چراغ

 • 2

  ضربدری شکل – دایره ای شکل

 • 3

  دایره ای شکل – دایره ای با حرکت چراغ

 • 4

  ضربدری شکل – خطی شکل