1
 • 1

  دايره ای شکل – علامت بعلاوه با حرکت چراغ

 • 2

  ضربدری شکل – علامت دایره ای شکل

 • 3

  دایره ای شکل – علامت دایره ای با حرکت چراغ

 • 4

  ضربدری شکل –  علامت خطی شکل