1
 • 1

   بسته بودن والف به طوریکه فاصله ای بین بشقابک تا کف کاسه سه راهی ( از طریق قراردادن ورق کاغذ و یا تست با مایعات) وجود نداشته باشد

 • 2

  باز بودن والف به طوریکه فاصله ای بین بشقابک تا کف کاسه سه راهی ( از طریق قراردادن ورق کاغذ و یا تست با مایعات) وجود نداشته باشد

 • 3

  بستن فلکه والف تا آخرین درجه و تست نشتی از لوله های استیم

 • 4

  بستن فلکه والف و اطمینان از سالم بودن شیرهای تخلیه