1
 • 1

  واگن های بارداری که فاقد بارنامه تخلیه بار و تهديد كننده ايمنی سير و آتش سوزی می باشند

 • 2

  واگنهای دارای نقص فني كه تهديد كننده ايمني سير و آتش سوزی مي باشند و يا وضعيت آنها طوری است كه حفاظت از محمولات و يا مسافرين را تأمين نمي كنند

 • 3

  واگنهای باردار كه به موعد تعميرات اساسي آنها مانده باشد

 • 4

  واگنهايی كه براي حمل مواد نفتی مانند قيريا نفت کوره مورد استفاده قرار گرفته و چرخهای آنها ازمواد مذكورتميز شده باشند