1
 • 1

  واگنهای بارداری که دارای بارنامه تخلیه بارمی باشند

 • 2

  واگنهاي داراي نقص فني كه تهديد كننده ايمني سير و آتش سوزي مي باشند و يا وضعيت آنها طوري است كه حفاظت از محمولات و يا مسافرين را تأمين نمي كنند

 • 3

  واگنهاي باردار كه به موعد تعميرات اساسي آنها باقی مانده باشد

 • 4

  واگنهايي كه براي حمل مواد نفتي مانند قيريا نفت کوره مورد استفاده قرار گرفته و چرخهاي آنها ازمواد مذكورتميز شده باشند