1
 • 1

  دو ميليمتر

 • 2

  سه ميليمتر

 • 3

  چهار ميليمتر

 • 4

  پنج ميليمتر