1
 • 1

  بین دو ایستگاه – سوار و پياده شدن مسافران از قطار مسافری يا مختلط

 • 2

  بین دو بلاک – برای اقدامات تعمیراتی

 • 3

  بین دو ایستگاه – برای عملیات مانور واگنها

 • 4

  موارد الف و ج