1
 • 1

  آخرین نقطه خط در صورت توقف قطارها یا واگنها و سایر وسائط نقلیه ریلي بين دو خط مجاور (منتهي به سوزن) را دگاژ مي نامند که حدّ آن با علامت مخصوصی مشخص مي شود

 • 2

  آخرین نقطه امن توقف قطارها یا واگنها وسایر وسائط نقلیه ریلي بين دو خط مجاور(منتهي به سوزن) را دگاژ مي نامند که حدّ آن با علامت مخصوصی مشخص مي شود

 • 3

  اوّلین نقطه امن توقف قطارها یا واگنها وسایر وسائط نقلیه ریلي بين دو خط مجاور(منتهي به سوزن) را دگاژ مي نامند که حدّ آن با علامت مخصوصی مشخص نمي شود

 • 4

  اوّلین نقطه توقف قطارها یا واگنها و سایر وسائط نقلیه ریلي بين دو خط مجاور (منتهي به سوزن) را دگاژ مي نامند و بدون علامت مي باشد