1
 • 1

  قطار و لکوموتیو – محل تغییر شیب

 • 2

  واگن و ماشین آلات خط- محل واریانت

 • 3

  لکوموتیوها – تعیین شیب

 • 4

  موارد الف و ب