1
 • 1

  ثابت – فنری – ثابت

 • 2

  فنری – ثابت – فنری

 • 3

  ثابت – فنری – فنری

 • 4

  فنری – ثابت – ثابت