1
 • 1

  عبارتست از خط ابتدا و انتها در یک بلاک – تا به قطار بعدی اجازه حرکت داده نشود

 • 2

  قطعه خطي است بين دو نقطه كه براي تنظيم فاصله زماني سير قطارها – تا به قطار بعدي اجازه حركت داده شود

 • 3

  عبارتست از خط جلوی ساختمان ایستگاه قطار- تا به مقصد برسد

 • 4

  عبارتست از خطی که در آن عملیات مانور انجام می گردد – تا به انتهای خط برسد