1
 • 1

  تنها در صورتی برگه جواز ترمزصادر میگردد که مطابق دستور رئیس قطار باشد

 • 2

  پس ازتائيد سلامت فني وآزمايش ترمز، برگه جوازترمزصادرشده واجازه حركت قطاربه مقاصد مشخص را مي دهد

 • 3

  پس از تائيد سلامت فني، اجازه سیر قطاربدون تعیین مقصد نهایی صادرمی گردد

 • 4

  صدور برگه جواز ترمز قطار فقط با دستور مستقیم دفتر ترافیک ایستگاه انجام می گردد