1
 • 1

  بین چند بلاک – برقراری ارتباط بین چند ایستگاه – دستورالعمل معاونت بهره برداری و بازرگانی

 • 2

  جهت برقراری ارتباط – بین دو یا چند ایستگاه – دستور العمل کمیسیون سوانح منطقه مذکور

 • 3

  بین چند ایستگاه که برحسب ضرورت – برقراري ارتباط بين دو يا چند بلاک – دستورالعمل خاص كميسيون عالي سوانح

 • 4

  هیچکدام