1
 • 1

  بنا به مقتضیات و شرایط – نصب شده و قطارها در آن توقف نمی نمایند

 • 2

  بنا به مقتضیات و دستور راه آهن – برچیده شده و قطارها در آن توقف نمی نمایند

 • 3

  بنا به شرایط و ضوابط موجود – برچیده شده و قطارها درآن توقف نمی نمایند

 • 4

  بنا به مقتضیات و دستور راه آهن – برچیده شده و قطارها در آن توقف می نمایند