1
 • 1

  پایداری واگن به ويژه در قوس ها

 • 2

  یکنواخت نمودن حرکت واگن در صورت شوکهای وارد آمده

 • 3

  پایداری واگن به ویژه در خطوط مستقیم

 • 4

  یکنواخت نمودن حرکت واگن در شیب و فراز مسیر