1
 • 1

  دیپ زدن دریچه های بالا – تصویربرداری از واگن پس از تخلیه بار

 • 2

  فک پلمپ دریچه های بالا – پس از فک پلمپ

 • 3

  در زمان تخلیه، دیپ زدن و فک پلمپ دریچه های بالا و شیرهای تخلیه جانبی – تصویربرداری از واگن پس از فک پلمپ

 • 4

  فک پلمپ دریچه های بالا – تصویربرداری از واگن پس از بارگیری