1
 • 1

  تعویض لکوموتیو

 • 2

  تشکیل قطار

 • 3

  انفصال لوله های هوا

 • 4

  در صورت توقف زیر 10 ساعت قطار در تابستان