فرم استخدام

مشخصات اصلی

جنسیت(ضروری)
MM slash DD slash YYYY
وضعیت تأهل(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 150 MB.

نظام وظیفه

حداکثر اندازه فایل: 150 MB.

آدرس

مشخصات شخصی که در صورت لزوم بتوان توسط وی با شما تماس گرفت

وضعیت تحصیلی

حداکثر اندازه فایل: 150 MB.

دوره های آموزشی

حداکثر اندازه فایل: 150 MB.

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی

حداکثر اندازه فایل: 150 MB.

آشنایی با زبان خارجی

حداکثر اندازه فایل: 150 MB.

سابقه کاری

MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY
حداکثر اندازه فایل: 150 MB.