ردیف نام سهامدار میزان سهام درصد
1 شركت بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش

(سهامي خاص)

174,776,509 69.41%
2 شركت سرمايه گذاري تأمین آتیه مسکن

(سهامي خاص)

5,112,064 2.04%
3 شركت بیمه اتکائی امین
(سهامي خاص)
4,794,141 1.92%
4 شركت سرمايه گذاري هامون شمال
(سهامي عام)
4,476,817 1.97%
5 شركت سرمايه گذاري نور کوثر ایرانیان
(سهامي عام)
4,176,463 1.67%

6 صندوق سرمايه گذاري توسعه تعاون صبا
(سهامي عام)
3,779,997 1.51%

7 شركت سرمايه گذاري زرین پرشیا
(سهامي خاص)
3,416,940 1.37%

7 شركت سرمايه گذاري زرین پرشیا
(سهامي خاص)
3,416,940 1.37%

8 شركت دریابان جنوب ایران کیش
(سهامي خاص)
3,105,632 1.24%

9 شركت سرمايه گذاري صبا تأمین
(سهامي عام)
174,500,000 1.00%

10 سایر 43,861,437 17.55%

جمع 250,000,000 100.00%

X