آگهی مناقصه حمل و نقل جاده ای قطعات و تجهیزات

مناقصه واگذاری حمل و نقل جاده ای قطعات و تجهیزات شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان