آزمون دوره مقدماتی ویژه بدو استخدام و مأمورین شعب

مدت زمان
20 دقیقه
شرکت در آزمون
1
سوالات
20