1
 • 1

  با مجوز اداره کل واگنها تا محل تخليه بار اجازه سير دارند

 • 2

  اجازه سير ندارند

 • 3

  مي بايست جهت كسب تكليف متوقف گردند  

 • 4

  هيچكدام