1
 • 1

  كليه مشخصات لكوموتيو و واگنها و تجهيزات قطار – نام مأمورين موظف و مجازي كه با قطار حركت مي كنند

 • 2

  کلیه مشخصات واگنها – نام نفرات فنی

 • 3

  جمیع اطلاعات ایستگاه مبدأ حرکت – نام مأمورین موظف که با قطار حرکت میکنند

 • 4

  جمیع مشخصات قطار- و مأمورین فنّی که با قطار حرکت می کنند