1
 • 1

  نحوه قرارگیری رولربیرینگها – درشکل ردیف رولربیرینگها – دمونتاژساده ترجعبه یاتاقان اسفریکال نسبت به جعبه یاتاقان سیلندریکال

 • 2

  نحوه مونتاژرولربیرینگها – درشکل ردیف شیارقفسه رولربیرینگها – دمونتاژ سخت ترجعبه یاتاقان ها ی اسفریکال

 • 3

  شکل ظاهری رولربیرینگها – درشکل ردیف شیارهای قفسه های نگهدارنده رولربیرینگها – دمونتاژساده ترجعبه یاتاقان اسفریکال نسبت به جعبه یاتاقان سیلندریکال

 • 4

  هیچکدام