1
 • 1

  سری 547000 دارای تیرهای طولی در طرفین

 • 2

  از هر نوع و سری دارای یک تیر مرکزی

 • 3

  از هرنوع و سری دارای تیرهای طولی کناری 

 • 4

  سری 543000 دارای تیرهای طولی کناری