1
 • 1

  حرکت و حفظ تعادل واگن در خطوط مستقیم

 • 2

  حفظ تعادل فنرها درقوسها

 • 3

  حرکت واگن در خطوط مستقیم و یا قوسها

 • 4

  حفظ پايداري واگن در حالت سکون و حرکت در خطوط مستقيم يا قوسها