1
 • 1

  واگن اجازه سير دارد 

 • 2

  واگن اجازه سير ندارد

 • 3

  واگن با تقليل سرعت اجازه سير دارد

 • 4

  هيچكدام