1
 • 1

  همواره مي بايست در حالت جلگه باشد

 • 2

  همواره مي بايست در حالت كوهستان باشد

 • 3

  در شيب و فراز 18 در هزار به بالا در حالت كوهستان و پائين تر از آن در حالت جلگه باشد

 • 4

  هيچكدام