1
 • 1

  قطاری به وسیله لکوموتيو از ابتدا قلاب شده و به سمت عقب

 • 2

  قطاری تشکیل و با اتصال لوله هوا قلاب شده و به سمت جلو

 • 3

  قطاری به وسیله لکوموتيو ديگر از انتها بدون اتصال لوله هوا قلاب شده و به سمت جلو

 • 4

  هیچکدام