1
 • 1

  دستگاه ها و شيرهاي تخليه در واگنهاي مخزنداردر حالت نرمال می باشد

 • 2

  عدم انقضاي تاریخ تعميرات اساسي و يا نيمه اساسی

 • 3

  عدم وجود مشكل درچرخ و محور مطابق موارد ذكر شده در دستورالعمل

 • 4

  ممنوع بودن بارگيري محمولات خطرناك در واگنهايي كه موعد تاریخ تعميرات دوره اي (اساسی) آنها نزدیک است