به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ، به نقل از بخش خبر بورس شبکه خبر، در معاملات روز شنبه مورخ 1401/10/10 بازار سرمایه نماد حپارسا سومین نماد در شاخص فروش حقوقی به صف خرید و پنجمین نماد بازار در شاخص خرید حقیقی ها بوده و عنوان برترین شرکت در بین گروه شرکت های حمل و نقل را به خود اختصاص داد، که نشان دهنده اقبال و اعتماد سهامداران حقیقی به سهم و این شرکت است.

این در حالی است که بازار بورس در روز شنبه به شدت منفی و سنگین ترین افت را طی سه ماهه اخیر داشته است.