مزایده ضایعات شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام)

مزایده فروش ضایعات قطعات واگن به وزن تقریبی 150 تن

مزایده ضایعات شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام)

مزایده فروش بانداژ مستعمل، داغی کفش ترمز و قطعات مختلف اسقاطی

مزایده ضایعات شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام)

شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام) شرایط شرکت در مزایده (برای دانلود کلیک کنید) اعلام برنده مزایده (برای دانلود کلیک کنید)