• تخصص: عضو هیئت مدیره

اطلاعات تیم

کد ملی :0046210962

نماینده:شرکت ایران مارین سرویسز

موظف یا غیرموظف:غیرموظف

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد