• تخصص: عضو هیئت مدیره

اطلاعات تیم

کد ملی : 0045200221

نماینده:شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا

موظف یا غیرموظف:غیر موظف

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد