• تخصص: عضو هیئت مدیره

اطلاعات تیم

کد ملی : 0055275141

نماینده: شرکت دریابان جنوب ایران کیش

موظف یا غیرموظف:  موظف

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد