چهارشنبه, 24 مهر 1398

پروژه های انجام شده

  • - خرید 700 دستگاه واگن 547 هزاری رومانی- آلمانی 

  • - خرید 400 دستگاه واگن 543 هزاری روسی            

  • - خرید 100 دستگاه واگن مخزندار  

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8