چهارشنبه, 24 مهر 1398

سهامداران

سهامداران عمده شركت در پايان سال 1395

ردیف

نام سهامدار

میزان سهام 

درصد

1

شركت بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش

(سهامي خاص)

174,776,509

69.41%

2

شركت سرمايه گذاري تأمین آتیه مسکن

 (سهامي خاص)

5,112,064

2.04%

3

شركت بیمه اتکائی امین 

(سهامي خاص)

 4,794,141

1.92%

 4  شركت سرمايه گذاري هامون شمال
(سهامي عام)
 4,476,817  1.97%
 5   شركت سرمايه گذاري نور کوثر ایرانیان
(سهامي عام)
4,176,463   1.67%
 6   صندوق سرمايه گذاري توسعه تعاون صبا
(سهامي عام)
 3,779,997  1.51%
 7   شركت سرمايه گذاري زرین پرشیا
(سهامي خاص)
 3,416,940  1.37%
 8   شركت دریابان جنوب ایران کیش 
(سهامي خاص)
 3,105,632  1.24%
 9   شركت سرمايه گذاري صبا تأمین
(سهامي عام)
 174,500,000  1.00%

10

سایر

 43,861,437

17.55%

جمع

 250,000,000

100.00%DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8