مزایده ضایعات شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام)

شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان (سهامی عام) شرایط شرکت در مزایده (برای دانلود کلیک کنید) اعلام برنده مزایده (برای دانلود کلیک کنید)